Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwane dalej „RODO” zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z następującymi informacjami:

I. Administratorem danych osobowych rodziców, dzieci oraz innych osób jest Publiczny Żłobek „Jak u Mamy” w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice.
II. Inspektorem Ochrony Danych w Publicznym Żłobku „Jak u Mamy” w Spytkowicach jest Pan Piotr Koper, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. adres do korespondencji: Publiczny Żłobek „Jak u Mamy” w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice.
III. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
   A. realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, innych przepisów  wykonawczych oraz zadań statutowych – art. 6 lit. c) RODO,
   B. realizacji umów lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – art. 6 lit. b) RODO,
  C .w innych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, tj. m.in. informacji, promocji żłobka - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
IV. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy są stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców, przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania. Podmiotami upoważnionymi do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa są w szczególności: Organ prowadzący, Sądy.
V. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
VI. Dane osobowe przechowywane są przez okres wynikający z przepisów prawa oraz potrzeb informacyjnych i promocyjnych.
VII. Zgodnie z przepisami RODO każdej osobie przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
VIII. Zgodnie z przepisami RODO w przypadku osoby, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo w dowolnym momencie do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
IX. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
X. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy w przypadku realizacji zadań wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy, innych przepisów wykonawczych oraz zadań statutowych. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań wynikających z w/w przepisów.
XI. Podanie danych osobowych w przypadku realizacji umowy ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji umowy.
XII. Podanie danych osobowych w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów” ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości zamieszczenia danych osobowych, wizerunku na stronie internetowej żłobka i materiałach informacyjnych i promocyjnych żłobka.
XIII. Administrator danych osobowych wskazuje, iż dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Piotr Koper,
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
adres do korespondencji: Publiczny Żłobek „Jak u Mamy” w Spytkowicach, ul. Wiślana 53, 34-116 Spytkowice.